วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ภาพไตรภูมิ โลกธาตุ

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ
ภาพไตรภูมิ โลกธาตุ และแผ่นที่แว่นแคว้นโบราณทางพุทธศาสนา ปรากฎในคัมภีร์ฝอจู่ ถ่งจี้ (佛祖統
紀) รจนาโดยพระเถระจื้อพ่าน (志磐) เมื่อปีค.ศ. 1269 แบ่งออกเป็น 54 ปริเฉท ว่าด้วยการสืบวงศ์นิกายสัทธรรมปุณฑรีกสูตร หรือนิกายเทียนไท จากชมพูทวีปจนถึงจีน สาธยายประวัติของบูรพาจาย์ท่านต่างๆ รวม 29 ท่าน และประวัติของสำนักเทียนไท กับเรื่องคำสอนโต้แย้งต่างๆ รวมถึงสถานที่สำคัญทางภูมิศาสตร์ ไตรภูมิ แผนผังโลกธาตุ ที่อิงกับคำสอนในนิกาย
ศึกษาคัมภีร์นี้ได้ที่
http://tripitaka.cbeta.org/T49n2035_001
ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ
ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ
ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ในภาพอาจจะมี การวาดรูป
ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ในภาพอาจจะมี ข้อความ
ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ
ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น