วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

การอยู่ในประเทศอันสมควร

การอยู่ในประเทศอันสมควร
          เมื่อท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายได้รู้พิมพ์เขียวในอนาคตอีกสิบปีข้างหน้าแล้ว การเตรียมตัวในขั้นต่อไปที่จะมีชีวิตอยู่อย่างเป็นปกติสุขนั้นก็คือการอยู่ในประเทศอันสมควร แล้วประเทศอันสมควรนั้นหมายถึงอะไร? ถ้าอย่างนั้นก็จะขออธิบายให้ท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายได้รู้พอสังเขปดังต่อไปนี้
          ประเทศอันสมควรคือ สถานที่ที่เราเลือกที่จะดำรงชีวิตอยู่ซึ่งจะต้องปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วม ดินถล่ม แผ่นดินไหว ซึนามิ ซึ่งก็คือไม่ควรเลือกอยู่ในสถานที่ลุ่มหรือทางน้ำผ่าน  ไม่เลือกอยู่ตามชายฝั่งทะเล ไม่อยู่ในที่ราบติดภูเขา ไม่อยู่ตามรอยเลื่อนของเปลือกโลก ไม่อยู่ตามแหล่งใกล้บ่อน้ำพุร้อนหรือแหล่งให้พลังงานจากใต้พื้นพิภพ  ควรเลือกอยู่ในที่ดอน ที่สูงหรือภูเขา ไกลจากทางน้ำและดินถล่ม นอกจากนี้ประเทศอันสมควรยังหมายรวมถึงสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ไม่มีมลพิษ ปกคลุมไปด้วยต้นไม้และพืชพรรณนานาชนิด เพราะต้นไม้เป็นตัวกรองอากาศบริสุทธิ์ชั้นดีให้กับร่างกายของเราเป็นด่านแรก เชื้อโรคต่างๆ ไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตและแพร่กระจายได้ เพราะเชื้อโรคไม่ชอบที่จะอยู่ในอากาศที่มีการถ่ายเทได้ดี  ด่านแรกท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายก็ปลอดภัยจากโรคระบาดและเชื้อโรคที่กลายพันธุ์ได้ ด่านที่สองเมื่อมนุษย์มาอยู่ในสถานที่สงบอยู่กับธรรมชาติ มีอากาศบริสุทธิ์ ไม่ต้องคิดวุ่นวายอยู่ในโลกของมนุษย์เงินเดือนอีกต่อไป ไม่ต้องแข่งกับเวลา ไม่ต้องเร่งรีบเดินทาง เพราะฉะนั้นความเครียดในการดำรงชีวิตประจำวันจึงลดน้อยลง จึงส่งผลให้ร่างกายมีการเผาไหม้พลังงานน้อยลงโรคภัยก็น้อยลงตามไปด้วย สุขภาพก็แข็งแรงและด่านที่สามสภาวะจิตถูกปล่อยว่างมากขึ้น การปรุงแต่งในวัตถุ รูป รส กลิ่น เสียงก็น้อยลง ทำให้จิตใจสงบได้เร็ว ไม่วุ่นวาย เกิดกายเบา จิตเบา ทางโลกวิญญาณก็ปรุงแต่งทางจิตน้อยลงทำให้เกิดสภาวะสมดุลกับธรรมชาติกลายเป็นสถานที่สัปปายะเหมาะที่จะปฏิบัติธรรม เดินจงกรมและพิจารณาธรรมะ                  นอกจากนี้การอยู่ในประเทศอันควรยังหมายรวมถึงการอยู่ในสังคมที่มีแต่คนดีมีสภาวธรรมใกล้เคียงกัน มีทิศทางหรือจุดมุ่งหมายในทางเดียวกันคือ มีธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจเหมือนกับเรา มีศีลปกติ หากเราอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดีเช่นนี้เราก็จะได้กระแสเย็นทั้งภายนอกและภายใน การกินที่บริสุทธิ์ อยู่ที่บริสุทธิ์ และก็จะส่งผลให้จิตเราบริสุทธิ์ มีธรรมวิโมกข์และสหธรรมิกที่ดีแลกเปลี่ยนหลักธรรมและข้อธรรมซึ่งกันและกัน ทำให้จิตใจเราปล่อยวางได้ง่ายขึ้น ไม่มีโลภ โกรธ หลง ไม่ต้องแย่งชิงกัน อายุเราก็จะยืนยาวไม่มีโรคภัยใดๆ เบียดเบียนทำให้เราสามารถมีเวลาปฏิบัติธรรมได้มากขึ้น โอกาสที่จะหลุดพ้นจากภัยในวัฏสงสารก็มีมากขึ้นไปด้วย ลูกหลานของเราที่เกิดออกมาเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่บริสุทธิ์เช่นนี้ ก็จะมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาว มีจิตใจที่ดีงาม มีความเมตตากรุณากลายเป็นคนดีสืบต่อเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่เป็นมนุษย์ต่อไปในอนาคต ทำให้ประเทศอันสมควรนี้กลายเป็นแดนธรรม ที่ธรรมะปกป้องคุ้มครองให้อยู่รอดปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ ภัยจากมนุษย์ที่จิตใจวิปริตได้ เมื่อถึงเวลาหนึ่งเวลาใดที่เหมาะสมแดนธรรมแห่งนี้ก็อาจจะกลายเป็นแดนลับแลรอคอยการเคลื่อนเข้าสู่ยุคของพระศรีอริยเมตไตรยก็เป็นได้        
          หลังจากที่ได้พรรณนาถึงประเทศอันสมควรโดยสังเขปแล้ว ท่านผู้มีปัญญาทั้งหลาย ท่านได้เริ่มมองหาประเทศอันสมควรแล้วหรือยัง?          
         ท่านผู้มีปัญญาบางท่านอาจจะคิดว่าแล้วจะไปหาประเทศอันสมควรนี้ได้จากไหนเล่า? ดูเหมือนเป็นประเทศในอุดมคติเหลือเกิน  ก็ขอตอบว่า ไม่ยากเกินไปนักหรอกถ้าหาไม่ได้ก็ให้ได้ใกล้เคียงก็ยังดี อย่างน้อยๆ ก็อยู่ในดินแดนที่ไกลจากภัยธรรมชาติ ดินดีอุดมสมบูรณ์เป็นเบื้องต้นก่อนเป็นใช้ได้และก็อย่าลืมอยู่ในบุญกุศลเข้าไว้ อ้อ! และอย่าตื่นเต้นตกใจเกิดกว่าเหตุเป็นดี ท่านยังพอมีเวลาเหลืออยู่บ้าง อย่างน้อยๆ ก็พอมีเวลาเก็บเงิน วางแผนอนาคตได้ เขาถึงบอกว่าอย่าประมาทในชีวิตเป็นดีแท้  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น