วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

พระพุทธเจ้า มีทั้งหมดกี่พระองค์


พระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นมาในอดีตกาลนานแสนนาน
นับประมาณพระองค์มิได้เลย
ในพระไตรปิฏกได้กล่าวถึงพระพุทธเจ้าในภัทรกัปป์นี้มี ๕ พระองค์
ซึงแต่ละพระองค์ก็ได้บำเพ็ญบารมีในสำนักของพระพุทธเจ้า ดังนี้ ลองอ่านดูนะครับ
พระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบัน
เป็นพระพุทธเจ้าประเภทปัญญาธิกะพระพุทธเจ้า

พระทศพลกกุสันโธ พระทศพลโกนาคมน์ พระทศพลกัสสปะ

พระทศพลศรีอาริย์
ใช้ระยะเวลาบำเพ็ญบารมีทั้ง ๒๐ อสงไขยกับเศษอีก ๑๐๐,​๐๐๐ มหากัปป์ แบ่งดังนี้
ช่วงมโนปณิธาน ๗ อสงไขย ได้บำเพ็ญบารมีในสำนักของพระพุทธเจ้า ๑๒๕,๐๐๐ พระองค์
ช้วงวจีปณิธาน ๙ อสงไขย
ได้บำเพ็ญบารมีในสำนักของ
พระพุทธเจ้า ๓๘๗,๐๐๐ พระองค์
ช่วงกายวจีปณิธาน ๔ อสงไขย
ได้บำเพ็ญบารมีในสำนักของ
พบพระพุทธเจ้า ๑๓ พระองค์
๑๐๐,๐๐๐ มหากัปป์
ได้บำเพ็ญบารมีในสำนักของ
พบพระพุทธเจ้า ๑๕ พระองค์
รวมระยะเวลา ๒๐ อสงไขยกับเศษอีก ๑๐๐,๐๐๐ มหากัปป์ พระองค์ทรงได้บำเพ็ญบารมีในสำนักของพระพุทธเจ้าทั้งหมด ๕๑๒,๐๒๘ พระองค์


เป็นพระพุทธเจ้าประเภทสัทธาธิกะพระพุทธเจ้า ใช้ระยะเวลาบำเพ็ญบารมีทั้ง ๔๐ อสงไขยกับเศษอีก ๑๐๐,​๐๐๐ มหากัปป์ แบ่งดังนี้
ช่วงมโนปณิธาน ๑๔ อสงไขย
ได้บำเพ็ญบารมีในสำนักของพร
ะพุทธเจ้า ๒๕๐,๐๐๐ พระองค์
ช่วงวจีปณิธาน ๑๘ อสงไขย
ได้บำเพ็ญบารมีในสำนักของ
พระพุทธเจ้า ๗๗๔,๐๐๐ พระองค์
ช่วงกายวจีปณิธาน ๔ อสงไขย
ได้บำเพ็ญบารมีในสำนักของ
พระพุทธเจ้า ๒๕ พระองค์
๑๐๐,๐๐๐ มหากัปป์
ได้บำเพ็ญบารมีในสำนักของ
พระพุทธเจ้า ๓๐ พระองค์
รวมระยะเวลา ๔๐ อสงไขยกับเศษอีก ๑๐๐,๐๐๐ มหากัปป์ พระองค์ทรงได้บำเพ็ญบารมีในสำนักของพระพุทธเจ้าทั้งหมด ๑,๐๒๔,๐๕๕ พระองค์


เป็นพระพุทธเจ้าประเภทวิริยาธิกะพระพุทธเจ้า ใช้ระยะเวลาบำเพ็ญบารมีทั้ง ๘๐ อสงไขยกับเศษอีก ๑๐๐,​๐๐๐ มหากัปป์ แบ่งดังนี้
ช่วงมโนปณิธาน ๒๘ อสงไขย
ได้บำเพ็ญบารมีในสำนักของ
พระพุทธเจ้า ๕๐๐,๐๐๐ พระองค์
ช่วงวจีปณิธาน ๓๖ อสงไขย
ได้บำเพ็ญบารมีในสำนักของ
พระพุทธเจ้า ๑,๕๔๘,๐๐๐ พระองค์
ช่วงกายวจีปณิธาน ๑๖ อสงไขย
ได้บำเพ็ญบารมีในสำนักของ
พระพุทธเจ้า ๔๙ พระองค์
๑๐๐,๐๐๐ มหากัปป์
ได้บำเพ็ญบารมีในสำนักของ
พระพุทธเจ้า ๖๐ พระองค์
รวมระยะเวลา ๘๐ อสงไขยกับเศษอีก ๑๐๐,๐๐๐ มหากัปป์ พระองค์ทรงได้บำเพ็ญบารมีในสำนักของพระพุทธเจ้าทั้งหมด ๒,๐๔๘,๑๐๙ พระองค์

อุปมา ดั่งเม็ดทรายรวมกัน 4 มหาสมุทร ก็นับไม่ครบจำนวนพระพุทธเจ้าครับ
ในพระไตรปิฏกบอกว่า
มีมากกว่าเมล็ดทรายในท้องมหาสมุทรทั้ง4

1 ความคิดเห็น:

  1. ผมคิดการเกิดของพระพุทธทั้งหมดนั้นจนนับไม่ถ้วนผมคิดว่าเกิดจากจิตที่เลื่อมใสตั้งแต่ครั้งยังเป็นมนุษย์ทั่วไปจิตนั้นจึงบังเกิดอยากตัดทุกสิ่งทุกอย่างสั่งสมบุญบารมีมาเรื่อยจนนับชาติไม่ถ้วนเลยบังเกิดพระพุทธเจ้ามาจนถึงทุกวันนี้

    ตอบลบ