วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2554

”ธรรม” ที่เที่ยงแท้                เมื่อเจ้าทำดี
 ธรรมนั้นก็เป็น ”ธรรม”
ที่เที่ยงแท้
หากจิตใจไม่เที่ยงตรง
กายไม่เที่ยงตรง
วาจาไม่เที่ยงตรง
การกระทำไม่เที่ยงตรง
เช่นนี้
แม้ธรรมแท้ก็อาจกลายเป็นธรรมปลอมได้

1. กัมมัสสะกา มีกรรมเป็นของตัว
2. กัมมะทายาทา มีกรรมเป็นมรดก
3. กัมมะโยนิ มีกรรมเป็นกำเนิด
4. กัมมะพันธุ มีกรรมเป็นพวกพ้อง
5. กัมมะปะฎิสะระณา มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย
6. ยังกัมมัง กะริสสามิ ได้ทำกรรมอันใดไว้
7. กัลยาณังวา ดีก็ตาม
8. ปาปะกังวา ชั่วก็ตาม
9. ตัสสะทายาทา ภะวิสสามิ เขาทั้งหลายเหล่านั้น จะได้รับผลกรรมนั้นแล
10.สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ ถูกต้องแล้ว ถูกต้องแล้ว ถูกต้องแล้ว เห็นด้วยตามนั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น