วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2554

พระอักโษภยะพุทธเจ้า

ทิเบตเรียก 5ซงซ.%ซ.มิ.บQfด.ป.5 ซังซ์ ร๋(ค์จีซ์.มิ.บ์ซ๋(ค์โยด.ปา จีนเรียกกิมกังปุกต๋งฮุก อักขระประจำองค์คือโฮุม 1ในพระพุทธเจ้า 5 พระองค์
พุทธลักษณะรูปพุทธปางสมาธิมารวิชัยหรือมุทราภูมิสปรรษะ พระวรกายสีน้ำเงิน รัศมีสีขาว ทรงวัชระ พาหนะช้างคู่สีเงิน พุทธเกษตรของท่านอยู่ทางทิศตะวันออกของมณฑลจักรวาล ศักติชื่อโลจนา สัมโภคกายคือพระวัชระปาณีโพธิสัตว์ นิรมานกายคือพระโกนาคมน์พุทธ ธาตุน้ำ ตราสัญลักษณ์ คือวัชระและกระดิ่ง วัชระทิเบตเรียกดอร์เจเป็นสัญลักษณ์แห่งปัญญา ความกล้า และพละ หรือความเที่ยงตรงแห่งพระนิพพาน อันถือว่าเป็นปุริสภาวะ ซึ่งก็คือมณีฟ้า ทั้งแหลมคมและแข็งแกร่ง สามารถทำลายอกุศลมูลทุกประการโดยไม่มีสิ่งใดต้านทานได้ วัชระมี5แฉกอันหมายถึงอารมณ์ทั้ง5 โทละทิฐิ ตัณหา ริษยา อวิชชา สัญลักษณ์อีกประการ กระดิ่ง แทนความเมตตากรุณา หรืออนัตตาสภาวะ อันถือเป็นอิตถีภาวะ
ชื่อของพระองค์แปลว่าความไม่หวั่นไหว ตระกูลวัชระ พระองค์เป็นตัวแทนแห่งธรรมะอันมั่นคงแข็งแกร่ง
ตระกูลวัชระ เป็นต้นกำเนิดแห่งปัญญาทุกกระแส สติปัญญาแห่งวัชระประดุจน้ำอันใสสงบกระจ่างในธรรมชาติ คมชัดในการสะท้อนภาพอันชัดเจน ในด้านตรงข้ามที่ตระกูลวัชระแสดงออกคือโทสะและความหยิ่งทนงถือดีในภูมิปัญญา จนกลายเป็นความคับแคบ ปรีชาฌานแห่งพุทธต้องตั้งอยู่บนสมาธิอันเปิดกว้างโล่งไพศาล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น