วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2554

โลกมนุษย์ยังไม่แตกสูญสิ้นไป


ทุกๆ คำทำนายกล่าวว่า โลกมนุษย์ยังไม่แตกสูญสิ้นไป
พระพุทธเจ้าตรัส โลกจะดำรงต่อไปจนสิ้นพุทธกาล พ.ศ. 5000 คล้ายนอสตราดามุสทำนาย
ประมาณ 2000 ปีก่อนพระพุทธเจ้า มายันบ่ง 21 ธค 2012 (พ.ศ. 2555) เป็นวันโลกาวินาศ
พระพุทธเจ้าตรัสวันล้างโลกในปีพ.ศ. 2556 และจะดำเนินต่อไปอีก 7 ปีเพื่อกำจัดคนบาป
นักวิทยาศาสตรหลายท่านชี้ปี 2556 นั้น ความพินาศป่นปี้จะเกิดกับมนุษยโลก
โปรดอย่าประมาทในคำทำนายที่ว่า "ล้างโลก" นั้น
คนมีบาปจะถูกส่งไปลงนรก ที่ขังไว้ในทะเลเพลิงอีกชั้น
ไม่มีใครช่วยใครได้ การสอนกันมาผิดๆ ผลบาปตกอยู่กับผู้สอนและผู้หลงเชื่อ
เหมือนโจรกับคนรับของโจรมีความผิดทั้งหมด
มนุษย์เท่านั้นที่สามารถแก้ไขวิกฤติเลวร้ายบนโลกนี้ได้คือ
ถ้าพระศรีอารยปรากฏก่อนวันล้างโลก จะสามารถช่วยคนมีบาปได้
และจะนำมนุษย์สร้างสันติสุขที่แท้จริงขึ้นบนโลกให้อยู่ได้ตลอดไป
พุทธทำนายบ่งสมัยรัชการที่ 9 เป็นทางสองแพร่งที่มนุษย์ต้องเลือกทางเอง คือล้างโลก เหตุจากมนุษย์ไม่พิสูจน์ความจริงของพระศรีอารย์ หรือ หาความจริงเพื่อเข้าสู่ยุคพระศรีอารย์ ซึ่งโลกมีพระโพธิสัตว์ถึงสองพระองค์ คือพระมหาเถรโพธิสัตว์ (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช) และพระมหากษัตริย์ธรรมมิกราช (พระศรีอารย์)
โปรดสังเกตุว่าคำทำนายมีการสนับสนุนซึ่งกันและกัน แสดงถึงความแน่นอนเที่ยงตรงของคำทำนาย
ตังอย่าง พุทธทำนายตรงกับคำทำนายของสมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี คือ
รัชการที่ 9 ถิ่นกาขาว (กาดำเปรียบเสมือนความทุกข์ สีขาวคือความบริสุทธิ์) ซึ่งจะคล้องจองกับ
รัชการที่ 10 ศรีวิไล (ยุคพระศรีอารย์ ประเทศไทยเป็นศุนย์กลางศิวิไลซ์ของโลก)
คำทำนายของรัชการที่ 1 และนอสตราดามุสบ่งว่า พระศรีอารย์เกิดที่กรุงเทพฯ
พระพุทธเจ้าและนอสตราดามุสบ่งปีที่พระองค์ตรัสรู้ในช่วง พ.ศ. 2534-2535
การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าโคตมต่างกับพระศรีอารย์ที่รู้การแก้ปัญหา เศรษฐกิจและสังคม
ให้เกิดสันติสุขที่แท้จริงขึ้นบนโลกได้ตลอดไป
พระพุทธเจ้าตรัสกับพระสารีบุตรว่า พระศรีอารย์เป็นพระจักรพรรดิและ
เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่ 5 ในภัทรกัปนี้
ทุกศาสนาโลกและทุกคำทำนายบ่งพระศรีอารย์ปรากฏในปัจจุบัน
โปรดอย่าให้มารมาปิดหู ปิดตา ปิดปาก ในเรื่องพระศรีอารย์ที่พระพุทธเจ้าเองตรัสไว้ว่า
จะปรากฏในกึ่งพุทธกาลเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาให้อยู่ถึงพ.ศ. 5000
โปรดอย่าวัดคนว่ามีบุญ คนมีบาปที่ คนรวยหรือจน คนมีเกียรติยศหรือชาวบ้านธรรมดา คนมีการศึกษาหรือไม่มี พระสงฆ์หรือคนธรรมดา เช่นนี้เป็นต้น โปรดพิจารณาที่ความเห็นแก่ตน ความมีมิจฉาทิฐิ เพราะคนเราเลือกเกิดไม่ได้ บางคนถูกมารหลอกให้หลงไปกับมาร เอาบุญเก่ามาใช้ไม่เก็บไม่รักษาเพิ่มเติม ที่สิ้นสุดของพวกมารคือนรกนั่นเอง
เหมือนถอนเงินที่ฝากออมสินไว้ เอามาใช้จนหมด จากนั้นความทุกข์ยิ่งจักมาถึงตน

พระศรีอารย์จะปรากฏต่อมนุษยโลกได้ ผู้คนต้องพิสูจน์ความจริงเท่านั้น
ด้วยเหตุใดถึงต้องพิสูจน์ความจริงในองค์พระศรีอารย์ สรุปได้คือ
- มีผู้อ้างตนว่าเป็นพระจักรพรรดิอยู่ทั่วโลก โดยใช้ชื่อต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทำให้ไม่ทราบว่าท่านใดเป็นพระองค์จริง
- คนในยุคปัจจุบันส่วนใหญ่มีความเห็นแก่ตนเป็นที่ตั้ง ยึดความเชื่อความรู้สึกของตน มีทิฐิเป็นที่ตั้ง ไม่ใช้กาลามสูตรของพระพุทธเจ้าโคตม ไม่มีอริยปัญญาที่มีเหตุมีผลและกุศลธรรมเป็นหลัก
การพิสูจน์ทำได้อย่างไร
การพิสูจน์ทำได้โดยใช้คำทำนายที่เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป ซึ่งได้บ่งบอกรายละเอียดของพระจักรพรรดิไว้ีประมาณ 40-50 รายการ ยกเป็นตัวอย่างเช่น เกิดกรุงเทพฯ ช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง มีชื่ออย่างไรบ้าง ปัจจุบันบ้านที่อาศัยอยู่ที่ไหน พระธรรมในการสร้างสันติสุขโลกเป็นอย่างไร วิชาการทางวิทยาศาสตร์ผิดตรงไหน จะแก้ไขพระไตรปิฏกให้ถูกต้องใช้หลักอะไร เป็นต้น
คำทำนายเช่นจาก พระพุทธศาสนา คริสต์ศาสนา ศาสนาอิสลามและลัทธิขงจื้อ เป็นต้น บ่งบอกว่าพระจักรพรรดิจะป้องกันตนเองได้ด้วยความรู้ที่เกิดขึ้นจากพระองค์เองไม่ได้มาจากตำรา ซึ่งก็คือพระพุทธเจ้าผู้รู้เองโดยชอบตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในเรื่องความสามารถของพระศรีอารย์เช่นกัน
พระศรีอารย์พระองค์จริงจะสามารถแสดงว่าคำทำนายที่กล่าวมาทั้งหมดถูกต้องตามหลักการทางวิทยาศาสตร์
พระพุทธเจ้าและคำทำนายโลกต่างๆ บ่งวิธีแก้ไขไม่ให้เกิดการล้างโลกขึ้น ทำไมผู้คนไม่สนใจ โปรดอย่าปล่อยให้มารมาปิดหูปิดตาหลอกล่อให้เห็นแก่ตน จนขาดกุศลปัญญาไปเป็นทาสของมารในนรกภูมิ
ท่านผู้มีกุศลกรรม โปรดช่วยกันเผยแผ่เรื่องราวนี้ต่อๆ กันไป เพิ่อให้มีการพิสูจน์ความจริงของพระจักรพรรดิขึ้น ยิ่งท่านเผยแผ่สิ่งดีงามนี้ได้มาก จักเป็นการสร้างมหาบุญเป็นมหากุศลแก่ตนได้มากเป็นเงาตามตัวฉันนั้น ด้วยกุศลกรรมนี้จักช่วยให้ท่านรอดพ้นจากนรกภูมิได้
สิ่งที่ท่านไม่เคยคิดว่าเป็นจริง เช่นมนุษย์ต่างดาว เดี๋ยวนี้มนุษย์ต่างเอง ได้ส่งสารมาให้นักวิทยาศาสตร์โลกจนเป็นที่ยอมรับความเป็นจริงแล้ว
เรื่องพระเจ้าหรือท้าวสักกะเทวราชที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามีจริง มีหลักฐานชัดเจนว่า พระเจ้าในความเชื่อของศาสนาต่างๆ และพระเจ้าของมนุษย์ต่างดาวเป็นพระองค์เดียวกัน
ภัยพิบัติสารพัดทิศตามคำทำนายโลก ได้เกิดขึ้นจริงมาโดยตลอด นี่แสดงให้เห็นว่าภัยพิบัติไม่ได้เกิดตามธรรมชาติ แต่เกิดขึ้นจากพระเจ้าหรือท้าวสักกะเทวราชได้กำหนดขึ้นไว้ก่อนแล้ว 10 ข้อ ดังนั้นการล้างโลกเพื่อขจัดอธรรมออกจากโลก จึงควรมีความเป็นจริงมาก ถ้าคนเรายังดื้อดึง ไม่ยอมพิสูจน์ความจริงของพระจักรพรรดิ ก็ควรถือว่าเป็นกรรมของสัตว์ทั้งหลายที่ดวงตายังปิดอยู่ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสในพุทธทำนาย
จากหลักฐานคำภีรย์และทางวิทยาศาสตร์ เมื่อหลายล้านปีมาแล้ว พระเจ้าล้างโลกดาวอังคารมาแล้ว ที่เห็นได้ในเวลานี้คือดาวอังคารไม่่มีทะเลดังที่ีเคยมีมา ปัจจุบัน มนุษย์ดาวอังคารต้องอาศัยใต้พื้นผิวดาวอังคาร สำหรับมนุษย์ดาวอังคารในยุคใหม่เป็นผู้ที่รักสันติมากไม่เบียดเบียนมนุษยโลก เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น