วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2554

พระอมิตาภะพุทธเจ้า


ธิเบตเรียก 5อ้ด.ดปค.ม่ด.5 โอด.ด์ปะค์.เมะด์.  สันสกตเรียก พระอมิตาภะพุทธเจ้า จีนเรียก
ออมีทอฮุก อักขระประจำองค์คือ ฮรี  1ใน5พระพุทธเจ้าห้าพระองค์ ทรงเป็นเจ้าแห่งภัทรกัลป์นี้
พุทธลักษณะปางฌานหรือสมาธิเพชรทรงบาตร พระวรกายสีแดง ธาตุไฟ พาหนะนกยูง พุทธเกษตรอยู่ทิศตะวันตกมีชื่อเรียกว่า สุขาวดีพุทธเกษตร ศักติปานทรา สัมโภคกาย คือ พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ นิรมานกายคือพระศากยะมุนีพุทธเจ้า สัญลักษณ์คือดอกบัว พระองค์เป็นต้นตระกูลปัทม ตระกูลปัทมคือธรรมชาติอันบริสุทธิ์ อาสวะทั้งมวลแม้สัมผัส แม้ยึดติดกับดอกบัวแต่ก็ไม่สามารถแทรกซึมเข้าเนื้อในได้ ย่อมสลัดทิ้งได้ทุกเมื่อ ปรีชาฌานแห่งตระกูลปัทม คือ  ความมุ่งมั่นความใฝ่ฝัน ความเบิกบานยินดี  ความเที่ยงตรงแห่งการบรรลุพุทธ ในด้านตรงข้ามคือตันหา การล่อลวง ความต้องการเป็นเจ้าของ ความทะยานอยาก
พระอมิตาภะพุทธเจ้าความหมายตามพระนามคือแสงสว่างสุดประมาณ ไม่มีหมด ไม่มีที่ไปไม่ถึง พระองค์ไม่ใช่ผู้สร้างสรรพสิ่ง แต่สรรพสิ่งมีพระองค์เป็นธรรมชาติ ดังนั้นพระอมิตาภะพุทธเจ้าจึงเป็นส่วนหนึ่งของสรรพสิ่ง การกินอยู่หลับนอน เป็นธรรมชาติของมนุษย์ ฉะนั้นการกินอยู่หลับนอนจึงมีพระอมิตาภะพุทธเป็นองค์ประกอบด้วยเช่นกัน การที่พระองค์ทรงนกยูงเป็นพาหนะก็ด้วยว่าธรรมชาติของแต่ละสรรพสิ่งมีสิ่งที่เหมาะสมเฉพาะตัวเท่านั้น นกยูงกินสิ่งที่มีพิษเป็นอาหารทำให้ปีกหางขนสวยงามและแข็งแกร่ง แต่ถ้ามนุษย์กินสิ่งที่มีพิษเช่นนั้นก็ตายสถานเดียว ดังนั้นการดำเนินตามธรรมชาติของตนเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุด

พระอมิตาภะพุทธเจ้า เป็นพระพุทธเจ้าองค์หลักของฝ่ายมหายาน ด้วยปณิธานของพระองค์ที่จะช่วยเหลือสรรพชีวิตทุกตัวตน แม้แต่สรรพชีวิตที่ตกอยู่ในอนันตยกรรม เพียงสรรพชีวิตนั้นศรัทธาและเชื่อมั่นในพระองค์ สวดภาวนาถึงพระองค์ สรรพชีวิตที่กำลังจะสิ้นชีวิตแม้สามารถมีสติเพียงวูบเดียวระลึกถึงพระองค์ พระองค์ก็จะมารับสรรพชีวิตนั้นเพียงไปพักในสุขาวดีพุทธเกษตรของท่าน เพี่อปฏิบัติจิตให้บรรลุความเป็นพุทธะต่อไป ณ เบื้องหน้าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทุกสรรพชีวิตต้องได้บรรลุมรรคผล พระพุทธเจ้าสามารถล่วงรุ้ได้ว่าสรรพชีวิตเบื้องหน้านั้นขาดหรือเกินสิ่งใดเพื่อบรรลุมรรคผล ท่านจึงเป็นตัวช่วยที่มีประสิทธิ์ภาพที่สุดในการบรรลุ การปฏิบัติโพวา หนึ่งในหกสุดยอดธรรมะของนาโรปะแห่งนิกายคากิว คือการฝึกปฏิบัติเพื่อเคลื่อนย้ายวิญญาณไปสุขาวดีพุทธเกษตร เป็นประกันได้ว่าผู้ที่ได้ฝึกปฏิบัติโพวาได้ไปสู่สุขาวดีพุทธเกษตรอย่างแน่นอนเมื่อสิ้นชีวิต และก็เช่นกันคือประกันได้ว่าท่านต้องบรรลุความเป็นพุทธเจ้าในกาลหน้าแน่นอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น