วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เราช่วยกันจะพ้นมหันตภัยล้างโลก

เราช่วยกันจะพ้นมหันตภัยล้างโลก

และจักมีแต่คนดี หนี้สิน-โจรผู้ร้ายไม่มี

ทุกคนไม่ทุกข์ร้อน

พุทธทำนายและคำทำนายโบราณต่างๆ ทั่วโลกบ่งว่าโลกปัจจุบันจะทำลายล้างคนไม่ดีให้หมดไป อาจารย์มหาวิทยาลัยหลายท่านเห็นพ้องถึง ภัยพิบัติสารพัดทิศ ภูมิอากาศวิปริต ข้าวยากหมากแพง ในปัจจุบัน เป็นสัญญาณก่อนเกิดโลกามหาวินาศ ดังที่ พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ในบุรพนิมิต 10 ประการมี
1. ท้าวพระยาจะบังคับเบียดเบียนพลเมือง
2. จะบังเกิดโจรผู้ร้ายปล้นสะดมทั่วไป
3. ไฟจะไหม้บ้านเมือง(ความทุกข์ร้อน)ไม่ขาดสาย
4. ฟ้าจะผ่าสัตว์และคนล้มตายบ่อย ๆ
5. แผ่นดินจะไหวสะท้านและแยกออกจากกัน
6. จะเกิดลมพายุพัดพาบ้านเมืองพินาศ
7. น้ำท่วมบ้านเรือนและเรือกสวนไร่นา
8. จะเกิดข้าวยากหมากแพง
9. จะเกิดโรคระบาดคนและสัตว์ล้มตาย
10. จะรบราฆ่าฟันกันล้มตายร้ายแรง
แต่สิ่งเลวร้ายเหล่านี้จะหยุดได้ถ้าผู้คนทั่วไปพร้อมใจกันพิสูจน์ความจริงของพระจักรพรรดิ(พระศรีอารย์) พุทธทำนายบ่งชัดเจนว่าพระองค์มีจริงในขณะนี้ เพื่อจะมาจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ดียิ่งถึง พ.ศ. 5,000 มิฉะนั้นสมมติสงฆ์รู้จริงบ้าง ไม่จริงบ้าง ทำให้คนส่วนใหญ่ศึกษาปฏิบัติไม่ถูกต้องมรรคผลนิพพานอย่างแท้จริง เพราะศาสนาพุทธมีสามส่วน ถูกพราหมณ์เอาไปผสมผสานลัทธิของเขาส่วนหนึ่ง ยักษ์เอาไปทำมาหากินส่วนหนึ่ง และมารเปลี่ยนแปลงคำสอนให้เกิดความผิดเพี้ยนอีกส่วนหนึ่ง เหลือดีเพียงส่วนน้อย
พระจักรพรรดิจะนำผู้คนสร้างสันติสุขที่แท้จริงขึ้นบนโลก ทุกๆ คนจะเป็นคนดีมีศีลธรรม มีเมตตากรุณาแท้จริง ใครใคร่เรียนได้เรียน เจ็บป่วยแก่เฒ่ามีคนรักษาดูแล มีความยุติธรรมแท้จริง เป็นต้น แต่ถ้าผู้คนไม่สนใจพิสูจน์ความจริงดังกล่าว ปี พ.ศ. 2556 จักเกิดมหันตภัยล้างโลกที่แผ่นดินจะไหวรุนแรงจนถล่มเป็นทะเล ไฟจากฟ้ามาเผาผลาญ น้ำท่วมใหญ่ไปทั่วนับแรมเดือน หลังจากนั้น พุทธทำนายบ่งชัดเจนว่าผู้คนจักเหลือน้อยเต็มที โปรดสังเกตว่า พุทธทำนายเกิดขึ้นจริงมาครึ่งหนึ่งแล้วที่เหลือควรเป็นจริงด้วย
สำหรับการหาความจริงเพื่อเพื่อประโยชน์สุขกับทุกคนไม่เป็นเรื่องเสียหาย และพระจักรพรรดิปลอมจักไม่มี เพราะองค์จริงต้องแสดงว่าคำทำนายโบราณที่รู้จักทั่วไปประมาณ 40 ข้อนั้นถูกต้องตามหลักฐาน เช่น จุติที่กรุงเทพฯ โลหะปราสาทที่กรุงเทพฯ มีความเกี่ยวข้องอย่างไร ชาติที่แล้วคือใคร เวลานี้อยู่ที่ไหน จะสร้างสันติสุขได้อย่างไร เป็นต้น
ผู้ไม่ประมาทโปรดช่วยเผยแผ่เรื่องนี้ด้วยกุศลจิต เพื่อกระตุ้นให้สื่อมวลชนเกิดความสนใจช่วยหาข้อเท็จจริง มหาบุญจากท่านตั้งใจช่วยให้เกิดสิ่งดีเลิศ คัมภีร์บ่งว่าท่านจะได้เกิดบนสวรรค์อยู่กับพระจักรพรรดิ ท่านใดไม่เห็นด้วยโปรดกล้าหาความจริง ยังดีกว่าลบหลู่พุทธทำนาย พ.ค. 54 - อ้างอิงจาก www.metteya.org

ความเชื่อเพื่อสนองกิเลสตน จักเป็นเหตุให้เกิดอกุศลกรรมแก่ตน
ฉะนั้น โปรดใช้กาลามสูตรจักเป็นโล่ป้องกันให้ตนเองพ้นภัยจากมารผู้ใจบาป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น